Habarlar

 • Itlere näme üçin haýwan oýunjaklary gerek?

  Itlere näme üçin haýwan oýunjaklary gerek?

  Bazarda rezin oýnawaçlar, TPR oýunjaklary, pagta ýüp oýnawaçlary, ýumşak oýunjaklar, interaktiw oýunjaklar we ş.m. ýaly her dürli haýwan oýunjaklarynyň bardygyny görüp bileris.Näme üçin haýwan oýunjaklarynyň dürli görnüşleri bar?Öý haýwanlaryna oýunjak gerekmi?Jogap hawa, öý haýwanlaryna esasan t ...
  Koprak oka
 • Petokary hilli hünärmen haýwanlary ösdürip ýetişdirýän gaýçy nädip saýlamaly?

  Petokary hilli hünärmen haýwanlary ösdürip ýetişdirýän gaýçy nädip saýlamaly?

  Öýlenýänleriň köpüsinde bir sorag bar: öý haýwanlarynyň gaýçylary bilen adam saç kesmek gaýçylarynyň arasynda näme tapawut bar?Professional haýwanlary ösdürip ýetişdirýän gyrkymlary nädip saýlamaly?Derňewimize başlamazdan ozal adam saçlarynyň gözenek üçin diňe bir saç ösýändigini bilmelidiris, ýöne itleriň köpüsi gözenek üçin 3-7 saç ösdürýär.Basi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin öý haýwanlaryňyzy gezmek üçin it itleri, itleriň ýakasy, it eşikleri gerek?

  Näme üçin öý haýwanlaryňyzy gezmek üçin it itleri, itleriň ýakasy, it eşikleri gerek?

  Haýwanlaryň urulmagynyň örän möhümdigini hemmämiz bilýäris.Her haýwan eýesiniň birnäçe urgysy, haýwanlaryň ýakasy we it jylawy bar.Itöne bu barada ünsli pikirlenip gördüňizmi, näme üçin bize it urmagy, it ýakalary we jylaw gerek?geliň muny anyklalyň.Köp adamlar öý haýwanlaryny gaty gowy hasaplaýarlar we bolmaz ...
  Koprak oka
 • Demirgazyk Amerikanyň haýwan bazary indi nähili?

  Demirgazyk Amerikanyň haýwan bazary indi nähili?

  Täze täç 2020-nji ýylyň başynda dünýäde giň gerimde döränine iki ýyl töweregi wagt boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem bu epidemiýa gatnaşan ilkinji ýurtlaryň biridir.Onda, Demirgazyk Amerikanyň häzirki haýwan bazary barada näme aýdyp bilersiňiz?Neşir edilen abraýly hasabata görä b ...
  Koprak oka
 • Amatly, sagdyn we dowamly: Haýwanlaryň abadançylygy üçin innowasion önümler

  Amatly, sagdyn we dowamly: Haýwanlaryň abadançylygy üçin innowasion önümler

  Amatly, sagdyn we dowamly: Bular itler, pişikler, ownuk süýdemdirijiler, bezeg guşlary, balyklar, terrarium we bag haýwanlary üçin üpjün eden önümlerimiziň esasy aýratynlyklarydy.COVID-19 pandemiýasy ýüze çykaly bäri öý haýwanlarynyň eýeleri öýde has köp wagt geçirýärler we has ýakyn pul töleýärler ...
  Koprak oka
 • Koreýa haýwan bazary

  Koreýa haýwan bazary

  21-nji martda Günorta Koreýanyň KB Maliýe Holdings Dolandyryş Gözleg Instituty Günorta Koreýanyň dürli pudaklary, şol sanda “Koreýa haýwanlary hasabaty 2021 ″” atly hasabat hasabatyny ýaýratdy.Hasabatda institutyň Günorta Koreýanyň 2000 maşgalasy barada gözleg geçirip başlandygy habar berildi ...
  Koprak oka
 • ABŞ-nyň öý haýwanlary bazarynda pişikler has köp üns bermek üçin dykylýar

  ABŞ-nyň öý haýwanlary bazarynda pişikler has köp üns bermek üçin dykylýar

  Jenaýatçylara ünsi jemlemegiň wagty geldi.Taryhy nukdaýnazardan seredeniňde, ABŞ-nyň öý haýwanlary pudagy hiç hili delilsiz däl-de, kanin merkezine öwrüldi.Munuň bir sebäbi, pişiklere eýeçilik derejesi tekiz bolmagynda itlere eýeçilik derejesiniň ýokarlanmagydyr.Anotherene bir sebäbi itleriň köplenç w ...
  Koprak oka