Amatly, sagdyn we dowamly: Haýwanlaryň abadançylygy üçin innowasion önümler

Haýwanlaryň abadançylygy üçin innowasiýa-önümler

Amatly, sagdyn we dowamly: Bular itler, pişikler, ownuk süýdemdirijiler, bezeg guşlary, balyklar, terrarium we bag haýwanlary üçin üpjün eden önümlerimiziň esasy aýratynlyklarydy.COVID-19 pandemiýasy ýüze çykaly bäri öý haýwanlarynyň eýeleri öýde has köp wagt geçirýärler we dört aýakly ýoldaşlaryna has üns berýärler.Haýwanlary söýýänler, öý haýwanlaryna sagdyn bejergini we ideg etmegi üpjün etmek üçin öňküsinden has möhüm hasaplaýarlar.Bu, sagdyn haýwan iýmitleri, rahatlyk, sanlaşdyrma we dowamlylyk ýaly eýýäm subut edilen tendensiýalara ep-esli itergi berdi.

Sagdyn haýwanlaryň iýmitlenmegi
Itler we pişikler üçin iýmit önümleriniň hatary ýokary hilli taýýarlanylan iýmitlerden, sagdyn iýmit baýraklaryndan we tebigy we käwagt wegetarian maddalardan peýdalanyp, güjükleriň ýa-da göwreli haýwanlaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin işleýän iýmit goşundylaryna çenli.
Öndürijiler, mysal üçin uly itlerden has ýygy-ýygydan diş problemalaryndan ejir çekýän we ömrüň dowamlylygyny göz öňünde tutup, dürli ideg önümlerine, has köp ýyladyş enjamlaryna we dürli ýaş toparlaryna laýyk gelýän iýmitlere mätäç bolan kiçi itlere bolan tendensiýany kesgitlemek üçin ýörite önümler hödürleýärler. köplenç has uzyn.

Ownuk öý haýwanlary we güýmenje ekerançylygy üçin ýörite önümler
Gemrijilerdäki maýatnik iýmitlendiriji ulgamlar gwineýa doňuzlarynda, towşanlarda we syçanlarda hereket etmegi we başarnyklary höweslendirýär.Himiki goşundylary bolmadyk we duýgur penjeler üçin niýetlenen gaýtadan ulanylýan hapalar ownuk süýdemdirijiler üçin amatly jaýy üpjün edýär.Pandemiýanyň getiren öý gurşawyna bolan ünsi, güýmenje ekerançylygynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy, netijede towuklar, ördekler, beden we beýleki howly we bag görnüşleri üçin maglumat, iýmit we ideg esbaplaryna zerurlyk ýüze çykdy. önümler we hyzmatlar.

Amatly we ajaýyp önümler
Gowulaşan rahatlygy üpjün etmek üçin saglyk önümlerine tarap bir tendensiýa bar: Duýgur pişikler we itler ýylylygy üpjün etmek üçin egin-eşik bilen sowukdan we çyglylykdan goralýar, sowadyjy matalar, ýassyklar we bandalar tomusda yssy garşy durmaga kömek edýär.
Pişikleri we itleri ýykylýan hammamlarda ýörite şampunlar bilen kelleden penjesine gysyp bolýar.Şeýle hem göçme bidetler, gaýtadan işlenip bilinýän plastmassadan ýasalan pişik tualetleri we itler üçin kompostable “halta haltalary” bar.Arassaçylyk önümleri barada aýdylanda bolsa, tozan gapylaryndan haly süpürijilerine we ysy ýok etmeklige çenli ähli maksatly zatlar bar.

Çärede işjeň oýnawaçlar, türgenleşik enjamlary we itler bilen oýunlar üçin gyzykly oýunlar görkezildi.Daşarda gowy oýnamakdan soň, dynç alýan tälimçi pişiklere we itlere köşeşmäge kömek edýär, esasanam tupan we feýerwerk ýaly dartgynly ýagdaýlarda.

Haýwan önümleri öý gurşawyňyza we öz ulag serişdeleriňize laýyk gelýär: ýokary hilli düşekler, modully pişik mebelleri ýa-da otag bölüji bolup hyzmat edýän akwariumlar her tagamyna laýyk gelýär.Awtoulagda ajaýyp, çyzmaga çydamly oturgyç örtükleri we çekiçler bilelikde syýahat etmekden stressi çykarýar.

Tehnologiýa we akylly öý
Öý haýwanlaryňyzy gowy saklamak üçin zerur tehniki ulgamlar ýaly önümlerden başga-da, balyk, gekler, gurbagalar, ýylanlar we tomzaklar üçin terrariumlar, akwariumlar, paludariumlar we beýleki ýaşaýyş ýerleri bar.Dolandyryş programma üpjünçiligi we daş-töweregi dolandyryş ulgamlary akylly öýler üçin hem bar, öý haýwanlaryna seretmek we olara ideg etmek, şeýle hem akwariumlara we terrariumlara gözegçilik etmek aňsat.


Iş wagty: Iýul-23-2021