Demirgazyk Amerikanyň haýwan bazary indi nähili?

https://www.forrui.com/colorful-handle-professional-pet-grooming-scissors-product/

Täze täç 2020-nji ýylyň başynda dünýäde giň gerimde döränine iki ýyl töweregi wagt boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem bu epidemiýa gatnaşan ilkinji ýurtlaryň biridir.Onda, Demirgazyk Amerikanyň häzirki haýwan bazary barada näme aýdyp bilersiňiz?APPA tarapyndan 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda ýaýradylan abraýly hasabata görä, iki ýyla golaý dowam eden global epidemiýa garamazdan, öý haýwanlary pudagy henizem güýçlidir.Hasabata görä, soraga gatnaşanlaryň paýy epidemiýanyň öý haýwanlaryny saklamaga edýän oňyn täsiriniň ýaramaz täsirinden iki esse köpdügini we epidemiýanyň durmuşa we söwda täsiri kem-kemden ýok edilýändigini görkezdi.Umuman aýdanyňda, Demirgazyk Amerikanyň öý haýwanlary pudagy güýçli bolmagynda galýar we ýokaryk ösmegini dowam etdirýär.Dünýä epidemiýasynyň we öňüni alyş we gözegçilik çäreleriniň yzygiderli üýtgemegi bilen, öý haýwanlarynyň sergisi epidemiýanyň başlangyç döwründe buz döwründen soň dikeldilip başlandy we bazar söwdasy diňe gaýtadan dikeldilmeli.Häzirki wagtda Global Pet Expo hem dogry ýola gaýdyp geldi.Şeýlelik bilen, Global Pet Expo-nyň şu ýylky ýagdaýy we Demirgazyk Amerikanyň öý haýwanlary pudagynyň häzirki ýagdaýy nähili?

Sergä gatnaşyjylaryň tanyşdyryşyna görä, bu ýylky sergi, umuman, Demirgazyk Amerikanyň ýerli sergilerinden, şeýle hem Günorta Koreýadan, Europeewropadan we Awstraliýadan käbir kompaniýalardan gowy täsir edýär.Öňki ýyllardaky ýaly hytaý sergileri kän däl.Bu serginiň gerimi iki ýyl mundan ozal epidemiýadan ozalkydan has kiçi bolsa-da, serginiň täsiri henizem gowy.Şol ýerde alyjylar köp, olar uzak wagtlap stendde galýarlar.Bir exchangalar hem doly we esasan ähli esasy müşderiler geldi.

Geçmişde bahalary deňeşdirmekden we sergide arzan önümleri gözlemekden tapawutlylykda bu gezek hemmeler hiline has köp üns berýärler.Haýwanlary terbiýeleýän gaýçy bolsun, ýa-da öý haýwanlary, haýwan oýnawaçlary bolsun, bahasy birneme ýokary bolsa-da, ýokary hilli önümleri gözlemek meýli bar.

Bu Global Pet Expo, 1000-den gowrak sergini we 3000-den gowrak dürli önümi, şol sanda köp öý haýwanlaryny öndürijileri we markalary ýygnady.Sergide görkezilen haýwan önümlerine haýwan it we pişik önümleri, akwariumlar, ýerde-suwda ýaşaýanlar we guş önümleri we ş.m.

Haýwanlaryň eýeleriniň öý haýwanlaryna maşgala agzalary ýaly garamagyna bolan garaýyşlaryna esaslanyp, öý haýwanlary üçin zerur zatlary saýlanda saglyga we hiline has köp üns bererler.Bu ýylky Global Pet Expo-da şeýle önümleri görkezmek üçin aýratyn organiki we tebigy meýdan bar we tomaşaçylar bu ýurda has köp üns berýärler.

Adamlar durmuşyň hiliniň ýokarlanmagyna has köp üns berip, öý haýwanlaryny durmuşyň ähli taraplaryna birleşdirip başlaýarlar.Şonuň üçin öý haýwanlaryny üpjün edijileri saýlanymyzda, ýokary hilli önümleri we gowy hyzmaty berip biljek ygtybarly kompaniýany saýlamaga üns bermelidiris.


Iş wagty: 10-2022-nji aprel