Petokary hilli hünärmen haýwanlary ösdürip ýetişdirýän gaýçy nädip saýlamaly?

Öýlenýänleriň köpüsinde bir sorag bar: öý haýwanlarynyň gaýçylary bilen adam saç kesmek gaýçylarynyň arasynda näme tapawut bar?Professional haýwanlary ösdürip ýetişdirýän gyrkymlary nädip saýlamaly?

Derňewimize başlamazdan ozal adam saçlarynyň gözenek üçin diňe bir saç ösýändigini bilmelidiris, ýöne itleriň köpüsi gözenek üçin 3-7 saç ösdürýär.Esasy umumy düşünje, ýumşak saçlaryň ýa-da süýümleriň galyňlara garanyňda kesilmegi has kyn.Pagta süýümlerini kesmek üçin adaty gaýçy ulansak, pagta süýümleriniň iki pyçagyň arasynda ýapyşjakdygyny we kesilmejekdigini göreris.Şol sebäpli bize öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirýän gaýçy gerek.

Ilki bilen, adam gaýçy bilen haýwan gaýçylaryny pyçakdan tapawutlandyryp bileris.Haýwan gaýçylarynyň pyçaklary adam göni gaýçy ýaly bolar.Haýwanlaryň saçyny kesmek üçin talaplar adam saçyny kesmekden has ýokary bolany üçin, gaýçy takyklygy has ýokary bolmaly, ýogsam itiň saçlary adam saçyndan has inçe we kesilmez.

Ikinji mesele, öý haýwanlarynyň gaýçylarynyň ussatlygy.Dürli materiallardan ýasalanlardan başga-da, öý haýwanlarynyň gaýçylarynyň hili, ussatlygyň gowydygyna baglydyr.Içki gyrasyna seredip, ussatlyga baha berýäris.Gaýynyň agzynyň tekizdigini ýa-da ýol görkezijisiniň tekizdigini, gaýçy uçlarynyň tekizdigini ýa-da tutawajynyň ergonomiki taýdan döredilendigini, gaýçy ulanmagyň amatlydygyny ýa-da barmaklaryň bardygyny synlamak zerurdyr. halkada amatly, halkanyň gyrasy tekiz we tegelekmi, küýzäniň ýagdaýy dogrymy, eliň guýrugy berkmi ýa-da ýapylanda pyçagyň ujy berkmi.

Iň soňky nokat, duýgyny barlamakdyr.Elbetde, it gaýçy ikinji nokatda görkezilen ähli kriteriýalara laýyk gelse, umuman alanyňda, gelinleriň köpüsi olary ulananda özlerini rahat duýarlar.Emma gaýçylaryň hemmesi elde ýasalanlygy sebäpli, her jübütiň hiliniň ajaýyp boljakdygyna kepillik ýok.Gaýçy hilinde haýsydyr bir mesele bar bolsa-da, ulananyňyzda özüňizi rahat duýuň.Her kimiň barmaklarynyň görnüşi we galyňlygy dürli-dürli bolany üçin, dürli adamlar bir jübüt gaýçy ulansa, olary elinde saklamak duýgusy birneme üýtgeşik bolar.Olary ulananymyzda özümizi rahat duýmagymyzy üpjün etmeli.Şeýle-de bolsa, eliňizi duýjak bolanyňyzda, onuň açyk we ýumşak ýapylmalydygyna üns bermelisiňiz, sebäbi çalt tizlik boş gaýçylara sebäp bolar, bu bolsa täze gaýçy gyrasyna uly zyýan ýetirer.Satyjylaryň köpüsi bu herekete rugsat bermeýärler.1


Iş wagty: 12-2022-nji maý