Itlere näme üçin haýwan oýunjaklary gerek?

Bazarda rezin oýnawaçlar, TPR oýunjaklary, pagta ýüp oýnawaçlary, ýumşak oýunjaklar, interaktiw oýunjaklar we ş.m. ýaly her dürli haýwan oýunjaklarynyň bardygyny görüp bileris.Näme üçin haýwan oýunjaklarynyň dürli görnüşleri bar?Öý haýwanlaryna oýunjak gerekmi?Jogap hawa, öý haýwanlaryna esasan aşakdaky nokatlar sebäpli öý haýwanlary üçin ýörite oýunjak oýunjaklary gerek.

Stressi azaltmak

It özüni saklaýan, gaharly, ýalňyz ýa-da stresli duýsa, stresden dynmagyň ýoly adatça zyýanlydyr.Haýwan oýunjaklary itiňize stressi azaltmaga we itiňiziň weýrançylykly hereketlerini azaltmaga kömek edip biler.Oýnawaç bolmasa it el ýeterli zatlara, aýakgaplara, kitaplara, hatda düşeklere we oturgyçlara siňip biler.Amatly haýwan oýnawaç saýlamak, itiňize energiýasynyň bir bölegini sarp edip, stresden dynmaga kömek edip biler.

DÖWRÜNI ALY ..

Köp it ulalýar, ýöne guýruklaryny kowmagy dowam etdirýär we hezil edip hezil edýän ýaly.Itler içgysgynçlygy sebäpli guýruklaryny hem kowýarlar, özlerini gyzyklandyrmagyň ýollaryny gözleýändikleriniň alamaty!Oýun etmek üçin köp gyzykly haýwan oýunjaklaryny we dişlemek üçin käbir ygtybarly zatlary, mysal üçin rezin oýnawaç, pagta ýüp oýnawaç, ýumşak oýunjak we ş.m. bermäge synanyşyp bilersiňiz, bu wariantlar bilen, beýle ýadamaz diýip pikir edýärin guýrugyny kowar.Oýnawaçlar bilen oýnamak itiň içgysgynçlygyny aýyrmaga kömek edip biler.

Haýwanlaryň saglygyny saklaň

Käbir itler ýalta we adaty wagtlarda maşk etmegi halamaýarlar, bu olaryň semremegine sebäp bolýar we saglygyna çynlakaý täsir edýär.It oýunjaklary ýalta itlere garşy gizlin ýaragdyr.Oýunjak oýunjak köplenç olaryň gyzyklanmasyny özüne çekip biler, duýman hereket etmegine we sagdyn bolmagyna kömek edip biler.

YNSAN-DOG ARAGATNAŞYGY

Käbir it oýnawaçlary, eýesi bilen itiň Frisbee ýaly bilelikde oýnamagyny talap edýär.It bilen haýwan oýunjaklary bilen oýnamak, biri-biriniň arasyndaky baglanyşygy ösdürmäge kömek edýär.

GÜGLERINIAL SAGLYGY ÖSÜŞI

Haýwan oýunjaklary öý haýwanlarynyň ösüş prosesinde gaty möhüm zat.Iti begendirmekden we kanagatlandyrmakdan başga-da, itiň ýuwaş-ýuwaşdan öý haýwanlary bilen oýnamagy öwrenmegine ýol bermek has möhümdir.Öýde ýeke bolansoň, içgysgynçlyk ýa-da nägilelik bilen mebelleri zaýalamazlar.Itiňiz ýaş wagtyndan başlap, itiňize her gün otuz minut ýeke wagt berip bilersiňiz.Bu döwürde itiňize oýunjaklar bilen oýnasyn we ýoldaş bolmadyk wagty özüni alyp barşyna öwrenişsin.

1


Iş wagty: Iýun-07-2022