Näme üçin öý haýwanlaryňyzy gezmek üçin it itleri, itleriň ýakasy, it eşikleri gerek?

Haýwanlaryň urulmagynyň örän möhümdigini hemmämiz bilýäris.Her haýwan eýesiniň birnäçe urgysy, haýwanlaryň ýakasy we it jylawy bar.Itöne bu barada ünsli pikirlenip gördüňizmi, näme üçin bize it urmagy, it ýakalary we jylaw gerek?geliň muny anyklalyň.

Köp adamlar öý haýwanlaryny gaty gowy hasaplaýarlar we aýlanmazlar.Şeýle-de bolsa, itleri gezenimizde, henizem eşik, eşik ýa-da ýakasy geýmeli.Awariýa islendik wagtda bolup biljekdigi sebäpli, öý haýwanlarynyň we özümiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin iň gowy çäreleri görmelidiris.Çeňňek we ýakasy ýa-da it eşigi geýmegiň hakykatdanam köp artykmaçlygy bar.

Birinji artykmaçlyk, öý haýwanlarynyň ýitmeginiň öňüni almakdyr.Itler tebigat boýunça janly we işjeňdirler we daşary çykanlarynda özbaşdak ylgaýarlar.Itiňizi öýden ýa-da ýakasyz çykarsaňyz, öýe dolanmaga taýyn bolanyňyzda öý haýwanlaryňyzy tapyp bilmersiňiz.Esasanam huski, altyn tapyjy we Samoyeds ýaly adamlara ýakyn bolmagy halaýan öý haýwanlary, halaýan biri bilen aňsatlyk bilen gaçyp bilýärler.Themöne olary arkaýyn, ýakasy ýa-da jylaw bilen geýseňiz, öý haýwanlarynyň ýitmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

Ikinjiden, öý haýwanlaryny howpsuz saklaň.It çydamly it pyçagyny, ýokary hilli ýakasyny we ş.m. geýmeýän bolsa, howply ýere ýakynlaşmak, ulaga münmek we ş.m. ýaly howp abanmagy mümkin, ýöne biz professional it ulansak, bu betbagtçylyklar ýüze çykanda, haýwanyň howpsuzlygyny gorap biljek haýwany derrew yza çekip bileris.

Soňra öý haýwanlarynyň urmagy, öý haýwanlarynyň adamlary dişlemeginiň öňüni alyp biler.Iň oňat itde-de geçip barýanlary ýa-da beýleki itleri dişlemek aňsat bolan gahar-gazap pursatlary bolýar.Her kimiň howpsuzlygy üçin, öý haýwanlaryny daşaryk çykarmazdan ozal, ýaka ýa-da ýakanyň ýa-da eşigiň berkidilmegini üpjün etmelidiris, şonuň üçin öý haýwanlarynyň özüni alyp barşyna hadysalardan gaça durmak üçin gözegçilik edilip bilner.

Anotherene bir artykmaçlygy keseliň öňüni almakdyr.Itler hemme ýerde ys almagy halaýarlar, it itleri we it ýakasyz itler has giň ys alarlar.Şeýle-de bolsa, bu häsiýet mikroskopik, kanin arassalaýjy ýa-da mikroblar bilen ýokaşma ýaly keselleri ýaýratmak aňsat.Öý haýwanlaryna oňat hilli haýwanlary we öý haýwanlaryny ulansak, olaryň hereketlerini çäklendirip bileris, şeýle hem itleriň kesel ýokaşmagynyň ýa-da peşew zerarly köpçüligiň ýa-da beýleki adamlaryň emlägine zeper ýetmeginiň öňüni alyp bileris.

Iň soňky nokat, öý haýwanlarynda islenilmeýän göwreliligiň öňüni almak.Itler estrusda bolanda, it pyçaklaryny, eşiklerini ýa-da ýakasyny geýmän çyksalar, beýleki itler bilen jübütleşmek aňsat, beýleki itleriň kesellerinden hem ýokaşyp bilerler.Güýçli it bilen gezsek, bu zatlary azaldyp, itlerde garaşylmadyk göwreliligi azaldyp bileris.https://www.forrui.com/nice-quality-a…ive-dog-collar-product/


Iş wagty: 26-2022-nji aprel