Hekaýamyz

Kompaniýanyň tertibi

5tit_line

Suzhou Forrui Trade Co., Ltd. Hytaýda öý haýwanlary we mahabat önümleriniň professional kompaniýasydyr.Bu resminama boýunça ençeme ýyl bäri ýöriteleşdik. Bizde hünärmenler topary, R&D topary, Satyn alyş bölümi, Önüm bölümi, Hil gözegçiligi bölümi, Satyş bölümi, Maliýe bölümi, ammar bar.Önümçiligiň wagtyna, hiline we bahasyna ajaýyp gözegçilik edip bilşimiz ýaly, müşderilerimiz elmydama ajaýyp önümleri bizden gowy baha bilen alyp bilerler.

Biziň maksadymyz, müşderilerimize satuwdan soň iň oňat hyzmat bilen iň ökde we bäsdeş haýwan önümlerini bermek, adamlar we öý haýwanlary üçin has amatly we amatly durmuş döretmekdir.Müşderilerimize ajaýyp hilli önümler we gündelik durmuşy üçin has amaly we ykdysady çözgütler bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.

sahypa_aboutimg (1)
sahypa_aboutimg (2)

Bilşimiz ýaly, innowasiýa geljege ýol açýar, şonuň üçin täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýäris.Her aýda azyndan 10 sany täze zat bar.Şu wagta çenli eýýäm 500-den gowrak SKU bar.Döredijilik pikiriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

Dürli öý haýwanlary üçin dürli görnüşli haýwan önümlerini hödürleýäris, öý haýwanlary, öý haýwanlary, öý haýwanlary, öý haýwanlary, öý haýwanlary, haýwan oýunjaklary, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin gurallar, öý haýwanlary iýmit önümleri, öý we kafes, öý haýwanlary we esbaplar we ş.m. .OEM we ODM ikisi hem kompaniýamyzda kabul ederliklidir.Şeýle hem hil hemişe üns berýän zadymyzdyr.Müşderilerimize hilimizi üpjün etmek üçin önümlere 2 ýyl kepillik berýäris.Müşderilerimiz 35-den gowrak ýurtdan we sebitlerden gelýär.EUB we demirgazyk Amerika biziň esasy bazarymyzdyr.

Giň gerimde ajaýyp önümler, çalt eltip bermek, ajaýyp hilli we hünär hyzmaty bilen üpjün edip biljek ygtybarly üpjünçi isleseňiz, hoş geldiňiz, biz gözleýän adamymyz!

Näme üçin bizi saýlamaly?

5tit_line

01

Satuw hyzmatlaryndan öň we soň 24 sagat / 365 günlük goldaw.

02

Satuwdan 2 ýyl soň kepillik.

03

Müşderi 6 aýyň içinde satylmadyk ähli harytlary üçin pul yzyna gaýtaryp biler.

04

Iň gowy baha!

05

OEM we ODM dizaýnlaryny hilini barlamak we goldamak üçin Kiçijik Sargyt kabul edýäris.

06

Suzhou kompaniýamyza baranymyzda mugt myhmanhana.